top of page

...פחד

לאחרונה, במהלך שיחות אימון שקיימתי

עם נשים מרחבי הארץ,

עלתה, לא אחת, המילה פחד.

הפחד עלה בהקשר של המלחמה

אך גם בהקשרים של העבודה והחיים בכלל.

היו שהרגישו שהפחד משתק אותן.

גורם להן להימנע מלפעול, לעשות את המינימום שבמינימום

לדאוג, לקפוא על השמרים.

היו שאמרו שדווקא הפחד הוא שמדרבן אותן.

שבמקום לשבת במקום הן מעדיפות להיות בעשייה

לזוז, לפעול, לעשות.

שתי התגובות הן מאוד טבעיות

ובאות לידי ביטוי בכל תחומי החיים: בעב